Simon Eichelkatz; The Patriarch Two Stories of Jewish Life